Regulamin i polityka prywatności

Dowolna osoba (dalej - użytkownik) wykorzystujący serwis wBadanie.pl (dalej - wBadanie.pl), lub jakąkolwiek z informacji zawartych na podstronach, jest zobowiązany następującymi regułami (regulamin). Ten regulamin jest prawną umową między użytkownikiem, a dostawcą usług, wBadanie.pl. Przez usługi rozumiane jest oprogramowanie komputerowe, przechowywanie danych, baz danych i powiązanych projektów, wydrukowanych materiałów, oraz dokumentacji w postaci cyfrowej. Jeślinie wyrażasz zgody na te warunki, to nie jesteś uprawniony do korzystania z wBadanie.pl.

wBadanie.pl jest serwisem umożliwiającym zbieranie i zarządzanie informacji jego użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy zbierają informacje tworząc ankiety i udostępniając je osobom trzecim poprzez rozsyłanie zaproszeń i publikowanie specjalnego odnosnika.
Zapisując się i uczestnicząc w ankiecie wBadanie.pl, użytkownik wyraża zgodę na kolekcjonowanie i przetwarzanie jego danych osobowych. wBadanie.pl automatycznie zbiera i zapisuje na swoich serwerach informacje o swoich użytkownikach. Te informacje to m.in. adres IP, ciasteczka, a także inne.
Konto w serwisie wBadanie.pl jest chronione hasłem zabezpieczającym prywatność i bezpieczeństwo użytkownika. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za nie dzielenie się danymi dostępowymi z osobami trzecimi. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzone dane i inne akcje, które są wykonywane z jego konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność danych na swoim koncie i hasła dostępu.


Odpowiedzialność za informacje

wBadanie.pl user is solely responsible of all information that it enters in the website and sends out or makes available in any other way to third parties.
wBadanie.pl does not control the data and contents which have been made available using website services. wBadanie.pl does not guarantee the quality, accountability and integrity of this information.
Using wBadanie.pl the user agrees not use the services to:
  • Wprowadzanie wpisów, adresów e-mail lub innych treści, które są niezgodne z prawem, naruszają zasady dobrych obyczajów lub naruszające godność osobistą, wolności, prawa osób lub instytucji z uwagi na ich rasę, religię, orientację seksualną, pochodzenie lub inne;
  • Pozbawianie identyfikacji osoby lub instytucji, w tym wBadanie.pl, ale nie tylko, ja również podawanie fałszywego nazwiska lub podszywanie się pod instytucję;
  • Wprowadzanie wpisów, adresów e-mail lub innych treści, które objęte są ochrona na rzecz osób trzecich, chronione przepisami o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych, prawami ochrony patentowej, prawami ochrony znaków towarowych, umowami między osobami lub podmiotami, tajemnicą handlową, zawodową, państwową lub służbową lub inną chronioną szczególnymi umowami lub zobowiązaniami;
  • Wprowadzanie wpisów, adresów e-mail lub innych treści, które stanowią niechcianą korespondencję, tzw. e-maile łańcuszki, zaproszenia do zakupu lub sprzedaży zabronionych usług, towarów w tym leków, narkotyków, zakazanych środków dopingujących, zachęcania do udziału w piramidzie finansowej, procederze prania brudnych pieniędzy i innych czynów zakazanych prawem powszechnie lub lokalnie obowiązującym na terenie wszystkich krajów świata bez wyjątku;
  • Utrudniania, uszkadzania lub fałszowania przepływu informacji w ramach serwisu lub/i między serwerami w sieci albo naruszania obowiązujących zasad swobodnego przepływu informacji w sieci;
  • Naruszania jakichkolwiek innych zasad prawa miejscowego, jak i międzynarodowego.


Polityka prywatności

Polityka prywatności precyzuje sposób, w jaki wBadanie.pl przetwarza informacje o swoich użytkownikach, które są gromadzone i przechowywane w bazach danych wBadanie.pl.
Informacje zawarte w koncie użytkownika, utworzone ankiety i wyniki są wyłączną własnością użytkownika. Poufność przechowywanych danych jest podstawową zasadą wyznawaną przez wBadanie.pl. wBadanie.pl nie będzie udostępniać informacji użytkownika osobom trzecim, poza wyjątkami precyzowanymi przez prawo lokalne i międzynarodowe. wBadanie.pl zachowuje prawo do zamknięcia konta użytkownika i zablokowania dostępu do ankiet, oraz przesłania danych użytkownika do władz jeśli prawo wymaga tego, lub jeśli istnieje powód do wierzenia, że taka akcja byłaby uzasadniona.

Rejestrowanie się w wBadanie.pl jest dobrowolne. Uczestnicy ankiet są świadomi tego ile informacji przekazują. Uczestnicy ankiet są świadomi, że wszystkie informacje dostarczane przez nich będą dostępne i wykorzystywane przez użytkownika wBadanie.pl.


Inne zasady

wBadanie.pl zastrzega prawo do informowania użytkowników na tematy związanie z działaniem serwisu używając strony internetowej oraz poczty e-mail.
wBadanie.pl zastrzega prawo do zmiany powyższych zasad bez uprzedzenia.